Sommerhuset ved Mossø

Den stejleste bæk...
 
Bjergskov Bæk starter som flere mindre vandløb i Ejer Skov og Yding Skov og er et klarvandet skovvandløb med stort fald. Bækken er plaget af sandvandring, men der er også strækninger med gruset bund. Bækken er et af de fineste og mest upåvirkede vandløb i Danmark.
 
 
Den springer ud i Yding Skov nær Danmarks næsthøjeste bakketop Yding Skovhøj og har derfor et usædvanligt godt fald, da Yding Skovhøj er Danmarks næst højeste punkt. Desuden løber den mest gennem skov og er ikke forurenet med spildevand. Dørup Bæk udspringer nordvest for Pedersdal vest for Yding og løber til Bjergskov Bæk nord for Skovgård. Vandløbets øverste del er reguleret og nedgravet, og grundet dræninger er Dørup Bæk nu desværre ofte udtørret, men ved Jordbro har Dørup Bæk et naturligt slynget forløb, gruset/stenet bund og godt fald, der skaber fine skjul under trærødder og brinker samt ved sten og grene, hvorfor der er en ørredbestand med fisk i flere aldersgrupper. Ud over en stabil og meget stor naturlig ørredbestand er der et meget rigt liv af sjældne og rent-vandskrævende vandløbsinsekter i bækken. Derfor er den målsat som særligt naturvidenskabeligt interesseområde. Gudenåkomiteen undersøgte sø-ørred bestanden i tilløbene til Mossø i efteråret 1986, hvor der blev elektrofisket en del gange. Herunder blev alle sø-ørreder mærkede, så de kunne genkendes ved evt. genfangst.

Det østlige løb af Bjergskov Bæk anset for at være hovedløbet og er ved vejen Yding - Skanderborg 1,3 m bredt og 12 cm dybt med frisk strøm, sandet (stedvis gruset) bund. Bækken har specielt tidligere være uhyre vigtig yngel af bl.a. ørreder, men bæklampret. Bækken er enkelte steder rørlagt ved Dørup, men ellers er bækken varieret og flot med et løb gennem skov i stærkt kuperet terræn. Tilløbet til Bjergskov Bæk ved vejen i Yding Skov er 1 m bredt og 5 cm dybt med rivende strøm og grusbund.

Den nederste del af Bjergskov Bæk løber i skovbryn inden udløbet til Mossø. Denne del af bækken har stor variation i både bredde og dybde. Bunden er skiftevis sandet og gruset og der er gode gydeforhold og mange skjul. Ved undersøgelsen blev der fundet en mindre ørredbestand med fisk i flere aldersgrupper samt en god bestand af knuder.