Sommerhuset ved Mossø

Vores morfar / Our grandfather / Unser Großvater

 
Fiskeri på den store sø har altid været en stor del af livet ved Mossø, og vores morfar var ihærdig og dygtig fisker, der kendte de gode fiskesteder på søen.
 
Fishing on the big lake has always been a big part of life at Mossø, and our grandfather was a persistent and skilled fisherman who knew the good fishing spots on the lake.
 
Das Angeln am großen See war schon immer ein wichtiger Bestandteil des Lebens in Mossø, und unser Großvater war ein ausdauernder und erfahrener Fischer, der die guten Angelstellen am See kannte.
 
Forude ruser fiskede vores morfar også med kroge - men mest med ruser. Fangsten kunne her holdes i hyttefade (billedet nedenfor til venstre) inden vores morfar var klar til at gøre fiskene klare (billedet nedenfor til højre, hvor morfars fiske arbejdsplads ses). Derved var der altid frisk fisk klar til at spise eller ryge
 
Ahead of rusks, our grandfather also fished with hooks - but mostly with rusks. The catch couldhere  be kept in cabin barrels (pictured below to the left) before our grandfather was ready to clear the fish (pictured below at the right where grandfather's fishing workplace is seen). Thereby, there was always fresh fish ready to eat or smoke.
 
Vor Zwieback fischte unser Großvater auch mit Haken - aber meistens mit Zwieback. Hier konnte der Fang in Kajütenfässern aufbewahrt werden (Abbildung unten links), bevor unser Großvater bereit war, den Fisch zu räumen (Abbildung unten rechts, wo der Angelplatz des Großvaters zu sehen ist). Dabei gab es immer frischen Fisch zum Essen oder Rauchen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ofte blev fiskene tilberedt og serveret som friske fisk, men vores morfars helt store interesse og lidenskab var rygning. Røget ål var en specialitet hvor kunder kom langvejs fra for at få røget ål eller købe røgede ål, for morfar havde fundet frem til særlige leverndører, særlige blandinger af træsorter og selv udviklet en særlig ovn, som resulterede i helt unikke rygninger som kun kan lade sig gøre hvis man har tid til det og krydrer det med lidenskab.
 
Often the fish was prepared and served as fresh fish, but our grandfather's great interest and passion was smoking. Smoked eel was a specialty where customers came from a long way to get smoked eel or buy smoked eel, for Grandpa had found special suppliers, special blends of wood and even developed a special oven that resulted in unique smokes that can only be let say do it if you have time for it and season it with passion.
 
Oft wurde der Fisch zubereitet und als frischer Fisch serviert, aber das große Interesse und die Leidenschaft unseres Großvaters waren das Rauchen. Geräucherter Aal war eine Spezialität, bei der Kunden von einem langen Weg kamen, um geräucherten Aal zu bekommen oder geräucherten Aal zu kaufen, denn Opa hatte spezielle Lieferanten, spezielle Holzmischungen gefunden und sogar einen speziellen Ofen entwickelt, der zu einzigartigen Rauchgasen führte, die nur lassen können Sag mach es, wenn du Zeit dafür hast und würze es mit Leidenschaft.
 
Vores morfar var et friluftsmennesker og nød livet ved- og på søen, men der vr også tid til andre gøremål. De mange fiskegæster inviterede ofte vores morfar på jagtture, og morfar var en erfaren og dygtig jæger både i området omkring Skanderborg-Ry men også ofte på Avernakø, hvor hans søster og svoger boede.
 
Our grandfather was an outdoorsman and enjoyed life on and off the lake, but there was also time for other chores. The many fishing guests often invited our grandfather on hunting trips, and the grandfather was an experienced and skilled hunter both in the area around Skanderborg-Ry but also often on Avernakø where his sister and brother-in-law lived.
 
  
Unser Großvater war ein Naturmensch und genoss das Leben auf und neben dem See, aber es gab auch Zeit für andere Aufgaben. Die vielen Angelgäste luden unseren Großvater oft zu Jagdausflügen ein, und der Großvater war ein erfahrener und erfahrener Jäger sowohl in der Gegend um Skanderborg-Ry als auch oft auf Avernakø, wo seine Schwester und sein Schwager lebten.
 
Morfar hjælp også indedørs når der var gæster, men mest som hjælpe og det praktiske, for rollerne var ret klare.
 
Grandpa also help indoors when there were guests, but mostly as auxiliary and practical, for the roles were quite clear.
 
Opa hilft auch drinnen, wenn Gäste da sind, aber meistens als Hilfsmittel und praktisch, denn die Rollen waren ganz klar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men livet med Mossø bekom morfar godt, hvor fuglelivet på søen blev studeret nøje hvert tidlig morgen fra fyrrummet via morfars kikkert, og fiskeri med dybt kendskab til søens muligheder og finurligheder.
 
But life with Mossø was good to Grandpa, where bird life on the lake was studied closely every early morning from the boiler room through his grandfather's binoculars, and fishing with deep knowledge of the lake's possibilities and delicacies.
 
Aber das Leben mit Mossø war gut für Opa, wo das Vogelleben auf dem See jeden frühen Morgen vom Heizungsraum über das Fernglas seines Großvaters bis zum Fischen mit tiefem Wissen über die Möglichkeiten und Köstlichkeiten des Sees genau untersucht wurde.
 
 
Morfar med vores storesøster Ilse i i 1960 - og Hyttens første badebro bygger på rør / our grandfather with our sister Ilse i 1960 - and the first bridge from *Hytten' made on pipes