Sommerhuset ved Mossø

Sove/Bedroom/Schlafen 3

LappedykkerLappedykker / Grebe / Lappentaucher

Soveværelset mod vejen ved stuen er opkaldt efter lappedykkeren. Denne smukke og specielle fugl er yndet på søen / The bedroom facing the road by the living room is named after the Grebe. This beautiful and special bird is favored on the lake / Das Schlafzimmer mit Blick auf die Straße neben dem Wohnzimmer ist nach dem LappenTaucher benannt. Dieser schöne und besondere Vogel wird am See bevorzugt

Lappedykkere er eneste familie i vandfugleordenen, der findes over det meste af verden, men nogle af de 22 arter har dog meget begrænset udbredelse og to anses for uddøde. Lappedykkere er gode svømmere, men nærmest hjælpeløse på land og i luften, hvor to af arterne endda har mistet evnen til at flyve.

Den Sorthalsede lappedykker er pletvist udbredt i dele af Europa, Asien, Afrika og Nordamerika. Den indvandrede til Danmark i 1800 tallet, og ses mest i Midt-Jyllandssøer. Den er kræsen med hensyn til hvilke søer, den yngler i og tåler ikke, at søerne bliver for næringsrige således at bundvandsplanterne forsvinder, da det reducerer mængden af fødeemner. Samtidig er det en sårbar ynglefugl over for rovfugle og fugle, der vil stjæle dens æg i ynglesæsonen, hvorfor den laver i kolonier sammen med hættemågerne, hvis skrig og aggressive adfærd giver dem beskyttelse mod æg-røverne. Disse forhold gør, at den store sø Mossø med det rene vand og den store koloni af hættemåger specielt ved Emborg Odde er det sted i Europa, der huser den største bestand af sorthalsede lappedykkere.

Foruden Sorthalset Lappedykker ses fire andre lappedykker arter i Danmark: Den Toppede lappedykker er den største og mest udbredte art vi har. Den foretrækker større søer med rør for at yngle, og mange af fuglene flyver til Holland for at overvintre. Lille lappedykker findes mest i vegetationsrige søer og moser, men den er sky og svær at finde. Gråstrubetlappedykker er den mest sjældne, og ses mest til havs bl.a. Kattegat, men grundet Mossøs størrelse ses GråstrubetLappedykker mere og mere på søen, hvor den lidt ligner den Toppede lappedykker. Endelig er den Nordisk lappedykker en sjælden gæst vi normalt kun oplever når den er på træk fra de nordlige Nordiske lande.

Lappedykkere lever primært af småfisk, haletudser, frøer og vandinsekter som tanglopper, men de spiser også gerne vandplanter og plantefrø.
 
Lappedykkere er monogame, og i parringstiden laver de et spændende og sjovt parringsspil, hvor de kurtiserer med rejste fjertoppe og udstøder særegne skrig. Rederne bygges som frit-svømmende reder hæftet til siv, og de nye unger hviler tit på forældrenes ryg.


Grebes are the only family in the order Podicipediformesfound throughout most of the world, but some of the 22 species have very limited distribution and two are considered extinct. Grebes are good swimmers, but almost helpless on land and in the air, where two of the species even have lost their ability to fly.

The Black-necked Grebe is sporadically found in parts of Europe, Asia, Africa and North America. It immigrated to Denmark in the 19th century, and is mostly seen around Central Jutland lakes. The Black-necked Grebe is fussy about which lakes it breeds in and does not tolerate the lake waters that are too nutritious as this reduces the amount of bottom water plants that they feed on. At the same time, it is a vulnerable breeding bird to birds of prey and birds wanting to steal its eggs during the breeding season, so it makes colonies together with gulls who scream, as their aggressive behavior provides protection against the egg robbers. These conditions mean that the large lake Mossøwith the clean water and the large colony of hay gulls especially at EmborgOddeis the place in Europe that houses the largest stock of Black-necked Grebes in Europe.

In addition to the Black-necked Grebe, four other species of Grebes are seen in Denmark: The Great Crested Grebe is the largest and most common species we have. It prefers larger lakes with reeds to breed, and many of the birds fly to Holland for the winter. The Little Grebe is found mostly in vegetation-rich lakes and marshes, but it is shy and hard to find. The Red-necked Grebe is the most rare, and is seen mostly at sea in the Kattegat, but due to the size of Mossø, the Red-necked Grebe is increasingly seen on the lake, where it resembles the Peaked Grebes. Finally, the Horned Grebe is a rare guest we normally only experience when it is on the move from the northern Nordic countries.

Grebes live primarily on small fish, tadpoles, frogs and water insects such as seaweed fleas, but they also like water plants and plant seeds. Grebes are monogamous, and during the mating season they make an exciting and fun mating game, where they court with raised peaks and cast out special screams. The nests are built as free-swimming nests attached to reeds, and the new ducklings often rest on the parents' back.


Die Lappentaucher sind die einzige Familie in der Ordnung der Podicipediformes, die in fast allen Teilen der Welt vorkommt. Einige der 22 Arten sind jedoch nur sehr begrenzt verbreitet, und zwei gelten als ausgestorben. Lappentaucher sind gute Schwimmer, aber an Land und in der Luft fast hilflos, wo zwei Arten sogar ihre Flugfähigkeit verloren haben.Der Schwarzhalstaucher ist in Teilen Europas, Asiens, Afrikas und Nordamerikas uneinheitlich. Es emigrierte im 19. Jahrhundert nach Dänemark und wird hauptsächlich in Seen von Central Jutlandgesehen. Der Schwarzhalstaucher ist wählerisch bei den Seen, in denen er brütet, und duldet nicht, dass die Sauen zu nahrhaft werden, so dass die Grundwasserpflanzen verschwinden, da sie die Menge an Nahrungsmitteln reduzieren.

Gleichzeitig ist es ein verletzlicher Brutvogel für Raubvögel und Vögel, die ihre Eier während der Brutzeit stehlen möchten. Sie bildet also Kolonien mit den Möwen, deren Schreie, da ihr aggressives Verhalten ihnen Schutz gegen die Räuber bietet. Diese Bedingungen bedeuten, dass der große See Mossø mit dem sauberen Wasserund der großen Kolonne von Heulöwen, besonders bei Emborg Odde, der Ort in Europa ist, an dem der größte Bestand an Schwarzhalstauben tauchernliegt. Neben Schwarzhalstaucher sind in Dänemark noch vier weitere Grebesarten zusehen: Der Haubentaucher ist die größte und häufigste Art von Lappentaucher, die wirhaben. Sie ziehtes vor, größere Seen mit Tubingzubrüten, und viele Vögel fliegen in den Winter nach Holland. Der Zwergtaucher ist hauptsächlichin vegetationsreichen Seen und Sümpfen zu finden, aber er ist schüchtern und schwer zu finden.

Der Rothalstaucher ist der seltenste und wird meistens auf See Kattegat gesehen, aber aufgrund der Größe von Mossø ist der Rothalstaucher zunehmend auf dem See zusehen, wo er an den Gipfeldes Lappentaucher erinnert. Schließlich ist der Ohrentaucher ein seltener Gast, den wir normal-erweise nur erleben, wenn er aus den nordischen nordischen ländernunterwegsist. Lappentaucher leben hauptsächlich von kleinen Fischen, Kaulquappen, Fröschen und Wasserinsekten wie Seetangflöhe, aber auch Wasserpflanzen und Pflanzensamen.

Lappentaucher sind monogam und während der Paarungszeit machen sie ein aufregendes und lustiges Paarungsspiel, bei dem sie mit erhabenen Gipfeln umwerfen und spezielle Schreie ausstoßen. Die Nester sind als freischwimmende Nester an Schilf gebaut, und dieneuen Kinder ruhen oft auf dem Rückender Eltern.